Polska   English

Regulamin

Expert Plus Sp. z o.o. obowiązujący od dnia 25.12.2014

§ 1 Definicja Sprzedawcy

Sklep internetowy dostępny pod adresem naklejki.fastprint24.pl prowadzony jest przez firmę:

Expert Plus Sp. z o.o.

52-437, Wrocław, ul. Karmelkowa 41. KRS: 0000472385, REGON: 146862062, NIP: 5252563805, e-mail: naklejki@fastprint24.pl

§ 2 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu.

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. Ceny podane w Sklepie są cenami netto (bez podatku VAT). Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§ 3 Zamówienia

Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu; Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może się również zdarzyć, że Pracownik Sklepu będzie kontaktować się telefonicznie w razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości. Ewentualne połączenie telefoniczne odbywa się w całości na koszt Sklepu.

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, opisującej przedmiot zamówienia. Na życzenie Klienta Sklep może wystawić fakturę pro-forma. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienia Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.

W przypadku wyboru formy płatności przy odbiorze termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu odnotowania potwierdzonego przez Klienta zamówienia w Sklepie.

§ 4 Płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w terminie 3 dni. Po tym czasie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

§ 5 Dostawa

Sprzedawca realizuje dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 10 dni roboczych. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych - Poczty Polskiej oraz serwisu In Post.

§ 6 Reklamacje

W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszty wysyłki pokrywa Klient. Adres, pod który Klient powinien odesłać towar:

52-437, Wrocław, ul. Karmelkowa 41

Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

W przypadku wdania się w spór ze Sklepem w związku z obsługą reklamacji towaru Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w każdej chwili.

Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. bądź drogą mailową: naklejki@fastprint24.pl

Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.

W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków może być wykonany na kartę.

§ 8 Ochrona prywatności

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§ 9 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§ 10 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.